آغاز کارآموزی وکالت کانون وکلا/ پذیرش بیش از ۶ هزار کارآموز وکالت در دو سال گذشته

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661451/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87