آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8726890/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3