آرای ریخته شده به صندوق‌ها، رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8767464/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA