آخرین وضعیت «بشیر بی‌آزار» در فرانسه+ فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8762251/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85